Blog Bestreta de la paga extra

Bestreta de la paga extra

Els empleats poden demanar avançaments de les pagues extra? L’empresa els hauria d’atorgar?

És habitual que els treballadors sol·licitin bestretes de la nòmina o de la part proporcional de les pagues extraordinàries que s’hagin meritat fins al moment. Ara bé:

  • Pel que fa a les nòmines, l’empresa només està obligada a concedir avançaments a compte del treball realitzat en el mes en curs, i sempre que la devolució es produeixi en la data prevista de pagament. Per exemple, si un treballador té un salari de 1.500 €, pot sol·licitar un avançament de 750 € a mitjan mes, de manera que, quan es paga la nòmina, només s’han de pagar els 750 € restants. Si demanés la devolució dels 750 € en diversos mesos, l’empresa no estaria obligada a donar-li l’avançament.
  • Quant a les hores extraordinàries, si algun treballador sol·licita un avançament de la part proporcional de la retribució extraordinària que ja s’hagi meritat, l’empresa no estarà obligada a cedir-ho, encara que la devolució acabi produint-se quan s’hagi de cobrar aquesta paga extra. La llei obliga a concedir bestretes sobre la nòmina mensual, però no sobre els pagaments amb venciment superior al mes.

A efectes fiscals, no hi ha conseqüències si l’avançament a favor del treballador (sigui de la nòmina mensual o de les extres) es reemborsa en el moment en què devia cobrar-se (per exemple, a finals d’aquell mateix mes). No obstant això, si es reintegra en un moment posterior (en diversos mesos), ja no serà un avançament, sinó un préstec, i només serà obligatori concedir-lo si el conveni col·lectiu ho diu:

  • El préstec podrà meritar interessos a favor de l’empresa. Si no es meritessin interessos, els empleats rebrien una indemnització en espècie que es valoraria per la diferència entre els interessos pagats pel treballador (en aquest cas, zero) i el tipus d’interès legal vigent (3,25% el 2023).
  • Si es considera que s’està pagant un salari en espècie, l’empresa haurà de fer un pagament anticipat a Hisenda (aplicant la taxa de retenció del treballador sobre la valoració). La suma de la valoració i de l’ingrés a compte serà la retribució en espècie que l’empresa haurà d’imputar a l’empleat.

Els nostres professionals us informaran de qualsevol dubte salarial, inclosos els possibles avanços i préstecs.
Contacteu amb nosaltres
Tel: 977 44 90 09
[email protected]