Factura simplificada

Factures simplificades

Per ser vàlides, les factures han de contenir un número que les identifiqui, la data d’emissió (i la de l’operació, si és diferent), la descripció de l’operació, les dades fiscals de l’emissor i el destinatari (NIF, nom i adreça), la base i el tipus de l’IVA i la tarifa resultant. No obstant això, en alguns casos es poden emetre factures simplificades, amb menys dades. Això és possible en els casos següents:

  • Factures l’import de les quals no superi els 400 euros, IVA inclòs.
  • Factures correctores, independentment del seu import (la factura anterior –la rectificada– ja conté les dades legals).
  • En determinades activitats previstes per la llei (dirigides principalment als consumidors finals, com ara la venda al detall, el transport de passatgers, l’hostaleria…), quan l’import de la factura no superi els 3.000 euros, IVA inclòs.

Les factures simplificades han d’incloure el seu número, el número d’IVA i el nom de l’emissor, el tipus d’IVA aplicat (o l’expressió “IVA inclòs”), la contraprestació total, la data d’emissió i la identificació dels béns lliurats o els serveis prestats.

Com que no conté cap dada del destinatari, aquestes factures no donen dret a deduir l’IVA suportat. No obstant això, aquesta deducció és possible si s’hi afegeixen el NIF i l’adreça del destinatari a aquestes factures (no cal incloure-hi el nom del destinatari o la denominació social) i la quota d’IVA transferit per separat (les paraules “IVA inclòs” no són vàlides).

Hi ha algunes excepcions a aquestes normes bàsiques. Els nostres professionals us orientaran sobre quan podeu emetre aquest tipus de factures.
Contacteu amb nosaltres:
📞 977 44 90 09
📩 [email protected]
➡ https://mayoconsultors.com