Blog comprovacions Hisenda

Ara Hisenda pot requerir més informació en les comprovacions

Fins ara, quan el Departament de Gestió Tributària d’Hisenda duia a terme un procediment de verificació limitada no podia examinar la comptabilitat mercantil (llevat que fos facilitada voluntàriament pel mateix contribuent); aquest examen només podia fer-lo la Inspecció.

Doncs bé, la llei ha canviat i ara Hisenda pot exigir la comptabilitat en aquest tipus de procediments, encara que amb certes limitacions pel que fa a l’abast, el lloc i la forma en què s’ha de portar a cap aquesta verificació.

D’altra banda, ara Hisenda també podrà sol·licitar informació i documentació a tercers, sense necessitat que es tracti de dades que aquests ja estiguin obligats a facilitar amb caràcter general.

En cas que Hisenda notifiqui a la vostra empresa l’inici d’una inspecció, una comprovació limitada o una comprovació de dades, informeu-nos-en. Vetllarem pels vostres interessos, per tal que la verificació es dugui a terme de la millor manera per a la vostra empresa.

Si en necessiteu més informació, contacteu amb nosaltres:
Tel: 977 44 90 09
[email protected]