Fins ara, quan el Departament de Gestió Tributària d’Hisenda duia a terme un procediment de verificació limitada no podia examinar la comptabilitat mercantil (llevat que fos facilitada voluntàriament pel mateix contribuent); aquest examen només podia fer-lo la Inspecció. Doncs bé, la llei ha canviat i ara Hisenda pot exigir la comptabilitat en aquest tipus de […]